תנאי שימוש

תנאי שימוש

תקנון שימוש

ברוכים הבאים לאתר G-City.com ("האתר"). אתר זה הוא בבעלותה של ג'י סיטי בע"מ ("ג'י סיטי") חברה בעלת מס' ח.פ. 520033234.

התנאים המפורטים להלן ("תקנון האתר"), מדיניות הפרטיות הזמינה כאן והתנאים הנוספים (כפי שהם מוגדרים למטה) (כל אלה – "תנאי שימוש"), חלים על אלה העושים שימוש באתר או בתכני האתר, או המבקש לעשות כן (להלן: "המשתמש", "אתה", "הנך") והמשתמש מתחייב לפעול ולציית על פי תנאי שימוש אלה. כל שימוש או ניסיון שימוש כאמור (לרבות צפייה בתכני האתר) מהווים הסכמה, ללא כל הסתייגות ו/או הגבלה, כי המשתמש קרא, הבין ונתן את הסכמתו לכל תנאי השימוש.

אם אינך מסכים לכל תנאי מתנאי השימוש, עליך לחדול מיד את השימוש באתר זה ולצאת ממנו באופן מידי.

תנאי השימוש מנוסחים לשם הנוחות בלבד בלשון זכר, אך פונים לכל המינים באופן שווה. האמור בלשון יחיד מתייחס אף לרבים וכן להיפך. כאשר מופיעה המילה "לרבות" יש לפרשה כמרבה בין שאר דברים ומבלי לגרוע מהם. כותרות הסעיפים, בתנאי השימוש, הן לצורך הנוחות בלבד.

ג'י סיטי שומרת לעצמה על פי שיקול דעתה הבלעדי ובלא הודעה מראש, לשנות את תנאי השימוש מעת לעת. כל שינוי בתנאי השימוש יחול במועד פרסומם באתר באופן מידי ומומלץ על כן למשתמש להתעדכן לעיתים קרובות בשינויים אלה.

 1. הגדרות
  • "תכן", או "תכנים" – ההגדרות כוללות כל מידע נתון או תכן מכל סוג, ובכלל זה כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי (audio-visual), טקסט, תמונה, קול, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי, הדמיה, סרטון, וידאו, מאמר, ידיעה, סקירה, קובץ, עצה, ניתוח, המלצה, הנחיה, הערכה וכל מידע ו/או תוכן אחר בכל אמצעי מדיה ובכל פורמט שהוא, הקיימים היום ו/או שיהיו קיימים בעתיד, וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות כל תמונה, צילום, איור, הנפשה (animation), תרשים, דמות, כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, אפליקציה, תסדיר (format), פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית (icon) וכן כל תכנים כלכליים ומסחריים.
  • "תכנים כלכליים" – תכנים בנושאים כלכליים הקשורים לג'י סיטי (לרבות חברות בשליטתה) ו/או פעילותה העסקית, תיאור פרויקטים הקשורים לקבוצת ג'י סיטי, מידע על שוק ההון ו/או תאגידים, לרבות לגבי מניות וציטוטי ניירות ערך של ג'י סיטי וחברות בשליטתה בבורסה בתל אביב או בבורסות אחרות, נתונים הקשורים לחברות ציבוריות או פרטיות בשליטתה של ג'י סיטי, דיווחים ודו"חות כספיים או ציבורים אחרים של ג'י סיטי ו/או של חברות בשליטתה.
  • "תכנים מסחריים" – תכנים הנוגעים למוצרים ושירותים שונים ובכלל זה מודעות, פרסומות, מצגות, באנרים, פרויקטים, תחומי פעילות וכיו"ב.
  • "תכני האתר" – מורכבים מתכן הכלול ונגיש באמצעות האתר לרבות תכנים כלכליים ותכנים מסחריים.
 2. תנאי שימוש נוספים/חלופיים. מבלי לגרוע מן האמור לעיל ג'י סיטי תהיה רשאית לספק נתונים, שירותים ו/או מוצרים נוספים באתר ו/או להפסיק או לבטל כל נתון, שירות ו/או מוצר אשר זמינים כעת, או אשר יהיו זמינים באתר בכל עת בעתיד. כמו כן, לג'י סיטי הזכות לקבוע תנאים נוספים/חלופיים אשר יחולו על כל נתון, שירות ו/או מוצר, נוכחיים או עתידיים, שיהיו זמינים באתר ("תנאים נוספים"). אלא אם כן צוין אחרת, התנאים הנוספים ייחשבו כחלק בלתי נפרד מתנאי השימוש.
 3. הפסקת השימוש/שירותים. השימוש באתר ובתכניו הוא רק למטרות צפיה אישית בלבד. ג'י סיטי רשאית בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, למנוע או להגביל את השימוש של משתמש כלשהו באתר ובשירותים המופיעים בו (בין אם שימוש/משתמש כזה אושר בעבר) וכן, להסיר תכנים, שירותים או מוצרים מהאתר באופן חלקי או מלא וללא סייג.
 4. אופן השימוש באתר.
  • תנאי השימוש חלים על האתר ועל תכני האתר, בכל צורה ו/או אמצעי תקשורת שבהם המשתמש עושה שימוש ו/או גישה אליהם. המשתמש רשאי לעשות שימוש באתר ובתכני האתר רק בהתאם לתנאי השימוש ולכל דין החל.
  • האתר, תכני האתר, המראה, העיצוב והשירותים ו/או המוצרים הכלולים בהם, הינם בבעלותם הבלעדית של ג'י סיטי ו/או צדדים שלישים אשר העניקו לה רישיון, ולמשתמש מוענקת הרשאה לצפייה אישית שאינה לצורך מסחרי בלבד.
  • המשתמש מוותר על כל טענה ו/או תביעה בקשר לכל שינוי באתר ו/או בתכני האתר שיעשה על ידי ג'י סיטי ו/או מי מטעמה, בכל עת שתבחר לעשות זאת.
 5. הצהרות המשתמש.
  • המשתמש באתר ו/או בתכני האתר ו/או בשירותים המוצעים מצהיר כי גילו הוא מעל 18 וכי כל שימוש ייעשה בהתאם לתנאי השימוש ובדרך מקובלת ולא יפר כל דין.
  • תכני האתר, פרסומם, הצגתם ו/או כל תכן המובא באתר, אין לראות בהם משום המלצה ו/או מתן חוות דעת בכל נושא שהוא, בין אם ייעוץ פיננסי, ייעוץ כלכלי, ייעוץ מקצועי, ובכלל זה רכישת או מכירת ניירות ערך, מוצרים ושירותים, קניית מקרקעין ו/או נדל"ן ו/או נכסים מכל סוג, בין של ג'י סיטי ובין חברות ו/או גופים הקשורים אליה (לרבות חברות בשליטתה) ובין אחרים. הנך מצהיר ומתחייב שלא תעשה שימוש כאמור בתכני האתר והנך פוטר את ג'י סיטי, עובדיה, נושאי המשרה בה, שותפיה, בעלי מניות, חברות בנות, יועציה, ספקיה והפועלים מטעמה (האמורים יחד עם ג'י סיטי – "גורמי ג'י סיטי"), מכל טענה, תביעה, דרישה, נזק, הפסד רווח, עלות ו/או חבות בקשר עם האמור.
  • המשתמש מצהיר ומתחייב כי כל שימוש באתר ו/או בתכני האתר ייעשה באחריותו של המשתמש בלבד.
 6. אופן השימוש בתכני האתר.
  • המשתמשים באתר עשויים למצוא מגוון תכנים, לרבות תכנים הנוגעים לפעילותה של קבוצת ג'י סיטי, כגון דוחות כספיים, מדיניות השקעות, מצגים, חדשות, מדיה, תמונות, כותרות, מידע על חברות שונות, השוואות נתונים, אנליסטים, נתונים פיננסיים, תוכניות עבר או עתידיות של ג'י סיטי ו/או חברה אחרת, מידע לגבי נושאי משרה בג'י סיטי, הצעות עבודה, הצעת מוצרים או שירותים, אספות כלליות של בעלי מניות, דוחות ESG, קוד התנהגות ומדיניות נוספות, דוחות שכר וכל תוכן אחר הקשור לג'י סיטי ו/או לחברות הקשורות אליה.
  • השימוש באתר ובתכניו הוא אישי, אין להעתיק ולהשתמש או לאפשר לאחרים להשתמש בהם בכל דרך (במישרין ו/או בעקיפין), לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית, שאיננה לצורך צפייה אישית של המשתמש.
  • ביחסים שבין הצדדים המשתמש מסכים שג'י סיטי היא הבעלים של האתר ותכני האתר. יובהר כי למרות שנעשו מאמצים למנוע זאת, ייתכן כי קיימות טעויות לשוניות ו/או אחרות באתר ו/או בתכני האתר, וכי התוכן עלול להיות לא מדויק או שלם. האחריות לבדוק, לבחון ולאמת את התוכן ואת תוקפו היא על המשתמש בלבד.
  • בנוסף למגבלות הקבועות בתנאי שימוש אלו, תכנים המצויים באתר (ובמיוחד תכנים מסחריים) כפופים לתנאי שימוש ומדיניות פרטיות של הרגולטור ו/או התאגיד שהוא מקור התכנים, למשל תכנים שמקורם בבורסה בישראל ו/או בורסות בעולם ו/או הרשות לניירות ערך וכיוצ"ב. התכנים המפורסמים באתר לא יחייבו את ג'י סיטי, למעט דו"חות אשר נערכו על ידה בהתאם לחוק.
  • המשתמש מצהיר כי גורמי ג'י סיטי יהיו פטורים מכל תביעה, נזק, עלות ו/או אחריות בשל כל שימוש האסור בתקנון כאמור.
  • אין להפעיל תוכנת מחשב ו/או אפליקציה או כל אמצעי אחר העלול להזיק ו/או למנוע שימוש תקין ו/או להגביל שימוש וכיוצ"ב (כגון Crawlers, Bots וכו') בקשר עם האתר. המשתמש לא יחפש, יסרוק, יעתיק או יאחזר באופן אוטומטי תוכן מהאתר, והמשתמש אינו רשאי ליצור אוסף ו/או מאגר שיכיל את תכני האתר או חלקו. אין להציג או לפרסם תוכן מהאתר, לרבות באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת – המשנים את עיצוב האתר או עלולים למנוע ממנו כל תוכן, לרבות תוכן מסחרי.
 7. זמינות האתר.
  • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ג'י סיטי לא תהיה אחראית לכל עיכוב ו/או שיבוש ו/או תקלה טכנית שנמצאת מחוץ לשליטתה הסבירה. תקלות אלו כוללות בין היתר, תקלות הנוגעות לספקי שירותי האינטרנט, ספקי שירותי אירוח, ספקי חשמל, כוח עליון או אירועים המתרחשים עקב רשלנותם של צדדים שלישיים.
  • ג'י סיטי אינה מתחייבת שהאתר ו/או התוכן וכל שימוש בהם יהיו בטוחים, מדויקים, שלמים, ללא תקלות או הפרעות, או נקיים מווירוסים, שגיאות, פגמים, תולעי מחשב, רכיבים מזיקים אחרים או הגבלות בתוכנה. כמו כן, ג'י סיטי אינה מתחייבת לתקן כל שגיאה, תקלה או ליקוי באתר ו/או בתוכן ואינה מתחייבת כי האתר ו/או התוכן יעמדו בציפיות המשתמש.
 8. קניין רוחני.
  • ביחסים שבין הצדדים, המשתמש מצהיר כי כל הזכויות באתר, תכני האתר וכל זכויות היוצרים והקניין הרוחני במי מהם, בשירותים המוצעים באתר, ובכלל זאת שם המתחם ("Domain"), הפטנטים, סימני המסחר, שמות המסחר, המדגמים, זכויות יוצרים, סודות מסחריים, השיטות, אופן הצגתו ועיצובו של האתר, טקסט, תוכנות, תמונות, מוסיקה ווידאו, גרפיקה וסאונד וכן כל עניין או פרט הקשורים באתר, הן בבעלותה הבלעדית של ג'י סיטי. האמור עשוי להיות מוגן על ידי זכויות יוצרים חקיקת קניין רוחני אחרים, ואמנות והסכמים בינלאומיים ו/או בשימוש בסמכות מפורשת של בעל זכויות היוצרים ו/או סימני המסחר. כל הפרה של תנאי השימוש עלולה לגרום להפרה של זכויות יוצרים, סימני מסחר ו/או זכויות קניין רוחני אחרות, אשר יחשפו את המפר לתביעות אזרחיות ו/או להליכים פליליים.
  • אין לבצע כל העתקה, הפצה, שידור, פרסום, קישור, ביצוע הליך הנדסה לאחור, שכפול, הוצאת רישיון, יצירת יצירות נגזרות או מכירת כל חלק מהאתר ו/או מתכני האתר ו/או ביצוע כל שינוי אחר בהם ללא אישור מראש ובכתב של ג'י סיטי. כל זכות אחרת פרט לזכות המשתמש לעיין במידע באתר ובתוכנו כפופה לתנאים אלו והמשתמש לא יפר את זכויות אלה.
  • הזכות המוענקת למשתמש היא רק זכות/רישיון צפייה אישית, בלתי ייחודית, הדירה ושלא לצורך עסקי ובכפוף לתנאי השימוש. רישיון זה הינו אישי ואין להעניק לו רישיון משנה, להעבירו או להקצותו לכל אדם או ישות אחרים. למען הסר ספק, לא ניתנת למשתמש זכות בקניין הרוחני של ג'י סיטי, אלא זכות שימוש מוגבלת בלבד וניתנת לביטול כאמור. שום הוראה בתנאי השימוש לא מהווה ויתור על הקניין הרוחני של ג'י סיטי לפי כל דין.
 9. מצגים.
  • גי' סיטי ו/או מי מטעמה אינן מעניקות למשתמש כל אחריות מכל סוג שהיא, מפורשת או משתמעת, לרבות, ללא הגבלה, לגבי הדיוק, הזמינות, אמינות, ללא פגם, העדכון, בלתי מפר, התפעול, או התאמה למטרה מסוימת של האתר או תכני האתר. ג'י סיטי ומי מטעמה אינן נותנות כל אחריות מכל סוג שהיא, מפורשת או משתמעת לגבי הפונקציונליות והשימוש באתר ו/או בתכנו. ג'י סיטי ומי מטעמה אינן מספקות לך כל מצג ו/או אחריות לגבי האתר, התוכן והשימוש בו.
  • המשתמש נוטל על עצמו את האחריות המלאה והבלעדית לשימוש והסתמכות על האתר והתכנים בו ומכיר בכך שכל שימוש או הסתמכות באתר נעשים על אחריותו בלבד. ג'י סיטי אינה מתחייבת כי השימוש באתר ו/או בתכני האתר באזור השיפוט של המשתמש הינו חוקי ועל המשתמש האחריות המלאה לוודא שהשימוש שלו באותו אזור שיפוט אינו מפר כל דין.
 10. הגבלת אחריות.
  • ג'י סיטי ומי מטעמה לא יהיו אחראיות לכל נזק ישיר, עקיף, מיוחד, מקרי, תוצאתי או דוגמה (גם אם ניתן היה לצפות נזק כזה באופן סביר) הנובע מהאתר ו/או מהתוכן שבו. מבלי לגרוע מהאמור, גם אם ימצא כי ג'י סיטי ומי מטעמה אחריות לנזק כלשהוא, סכום הפיצוי והסעד הבלעדי של המשתמש ביחס לכל מחלוקת הקשורה לאתר ו/או לתוכן בו יוגבלו לסכום ששולם על ידי המשתמש לג'י סיטי עבור שימוש כאמור (אם בכלל).
  • הגבלת האחריות בגין נזק ישיר, עקיף, מיוחד, מקרי, תוצאתי או לדוגמה כוללים, ללא הגבלה, נזק בגין אובדן רווח, אבדן נתונים, אובדן מוניטין, הפסקת עבודה, כשל או תקלה במחשב, או כל נזק או הפסדים מסחריים אחרים, אפילו אם הודע לג'י סיטי על האפשרות לכך. בשל כך, שמדינות או תחומי שיפוט מסוימים אינם מאפשרים החרגה או הגבלת אחריות לנזקים תוצאתיים או מקריים, במדינות או תחומי שיפוט מסוג אלה, האחריות שלנו תהיה מוגבלת לסכום המינימלי המותר על פי חוק במדינות אלה.
 11. שיפוי. המשתמש מצהיר כי לפי דרישה ראשונה של ג'י סיטי הוא יגן וישפה את ג'י סיטי ו/או מי מטעמה מכל נזק שעלול להיגרם להן, ישיר או עקיף, ומכל תביעות, התחייבויות, הפסדים, עלויות או חובות, והוצאות (כולל שכר טרחת עורך דין אך לא רק), הנובעים מ: (i) השימוש של המשתמש באתר ו/או בתכני האתר; (ii) הפרת תנאי השימוש על ידי המשתמש; (iii) הפרה של כל זכות של צד שלישי או חוק החל ע"י המשתמש.
 12. שונות.
  • תנאי השימוש מהווים את ההסכם המלא בין המשתמש לבין ג'י סיטי, לגבי השימוש באתר ובתכני האתר ומחליפים כל הבנה ו/או הסכמה אחרת, בעל פה או בכתב בקשר לכך.
  • אם תנאי מתנאי השימוש יימצא בלתי חוקי, בטל או בלתי ניתן לאכיפה מכל סיבה שהיא, תנאי זה יימחק מתנאי השימוש, ומחיקתו לא תשפיע על חוקיותם ותקפותם של שאר התנאים. במקרה כזה, קיומו של תנאי דומה ייראה במקום התנאי שנמחק או הוסר וייאכף בהתאם.
  • אי אכיפת תנאי כלשהו מתנאי השימוש או אי מימוש זכויותיה של ג'י סיטי, לא ייחשבו כוויתור ו/או הסכמה או יהוו תקדים לוויתור על זכויות אחרות שלה.
  • תנאי השימוש אינם יוצרים ולא יתפרשו כיוצרים כל שותפות, מיזם משותף או יחסי עובד-מעביד בין המשתמש לבין ג'י סיטי.
 13. הדין החל וסמכות שיפוט. תנאי שימוש יפורשו על אף כל הוראה אחרת, בהתאם לדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הבלעדית, להכריע בכל סכסוך הכרוך בתנאי שימוש אלה, תהיה נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוזות תל-אביב בישראל.
 14. שאלות ויצירת קשר. לשאלות, בקשות וכל פניות אחרות, המשתמש מוזמן לפנות לג'י סיטי לפי הפרטים בלשונית "צור קשר" או לפי הפרטים להלן. עבור: G City Ltd, רח' אהרון בקר 8, מחלקה משפטיתאו באמצעות דואר אלקטרוני לכתובתGGIR@G-CIty.com .
דילוג לתוכן